POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, BoneReg Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest BoneReg Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Polska.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: office@bonereg.com
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu nawiązywania kontaktu i udokumentowania pracy biura BoneReg Sp. z o.o. – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5. BoneReg Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym
BoneReg Sp. z o.o. zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. BoneReg Sp. z o.o. nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu skontaktowanie się z biurem BoneReg Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udokumentowania kontaktu z biurem BoneReg Sp. z o.o.
12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

BONEREG SP. Z O.O.

WYPEŁNIENIA KOSTNE NOWEJ GENERACJI

kontakt

office@bonereg.com

SOCIAL MEDIA